LỊCH HỌC

CÁC KHOÁ HỌC SẮP TỚI

  • HCM: 18-19/08/2018 (N1)
    29-30/09/2018 (N2)
  • Hà Nội: 28-29/07/2018

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

  • Nội dung khóa học:
  • Lịch học:

HCM: 23 – 24/03/2019

HN: 20 – 21/04/2019

Offline: 17/03/2019

  • Nội dung khóa học:
  • Lịch học: 

HCM: 29 – 30 – 31/03/2019

HN: 26 – 27 -28/04/2019

Offline: 10/03/2019

  • Nội dung khóa học:
  • Lịch học: 

 23 – 24 /034/2019

 

Scroll to Top